Cookies
SFM Liberec s r.o. potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "OK".
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout, případně souhlas následně změnit v nastavení cookies.

Dokumentace

Storno podmínky

Early Check In:
500,-

Late Check Out: 
do 12:00 - 500,-

do 14:00 - 1000,-

Maximální počet osob, na jaký byl pokoj rezervován nesmí být překročen. Porušení tohoto pravidla dává ubytovateli možnost pobyt okamžitě ukončit a požadovat odpovídající náhradu.
Všechny pokoje jsou nekuřácké a mají kouřová čidla, která automaticky vyhlásí požární poplach. Náklady spojené s vyhlášením poplachu budou naúčtovány hostovi. Kouřit je možné pouze ve vyhrazeném kuřáckém prostoru před vstupem do hotelu.
Veškeré mimořádné požadavky musejí být předem písemně – emailem odsouhlaseny recepcí, jinak na ně nebude brán zřetel.


Úvod
1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel hotelu).
2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 50 % z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta

Storno podmínky pro individuální hosty:
1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 15 dnů před ohlášeným příjezdem.
2. Při zrušení rezervace 14–7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30 % z celkové ceny pobytu.
3. Při zrušení rezervace 6–3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50 % z celkové ceny pobytu.
4. Při zrušení rezervace 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100 % z celkové ceny pobytu.
5. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
6. Stornopoplatek je smluvní pokutou.
V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Storno podmínky pro skupiny (pokud není stanoveno jinak předem)
30–25 dnů před příjezdem…25 % z neobsazené kapacity
24–15 dnů před příjezdem…50 % z neobsazené kapacity
14–4 dny před příjezdem…75 % z neobsazené kapacity
3–0 dnů před příjezdem…100 % z neobsazené kapacity
V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Závěrečná ustanovení
1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2022.
2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail).
4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail).
5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje, předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti, je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.
 2. Při opakovaném příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host povinen se na požádání prokázat platným průkazem hotelu, kterým byl v hotelu zaregistrován.
 3. Za ubytování je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem za celý pobyt během registrace na recepci. Za další poskytnuté služby host platí během pobytu, či při odhlášení. Host může být vyzván kdykoli k zaplacení částky během jeho pobytu.
 4. Hotel neposkytuje směnárenské služby. Je však možné hradit účty v Eurech v aktuálním a předem oznámeném kurzu hotelu. Hostu či kupujícímu je hotel povinen vystavit účtenku o poskytnutých službách a prodeji zboží. Zároveň je hotel povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. Hotel neodpovídá za věci hostem vnesené do hotelu ani za škodu na odložených věcech, pokud nebyly odloženy na místě tomu vyhrazeném. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá, pouze pokud byly uložené v hotelovém trezoru, či převzaty hotelem do úschovy nebo pokud došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka hotelu.
 6. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, uvolní pokoj nejpozději do 10.00 hod. posledního dne. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, je hotel oprávněn účtovat pobyt i za následující den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 7. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 hod do 24:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případný požadavek na ubytování před 14:00 hod. je nutné s hotelem dohodnout předem a vyčkat na potvrzení hotelu.
 8. V pokoji nebo společenských prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 9. Ve všech hotelových pokojí a společných prostorech hotelu, vyjma, prostor k tomu výslovně určených, je zakázáno kouřit. V případě porušení této povinnosti je hotel oprávněn hostu účtovat poplatek za vyčištění prostor ve výši 5.000 Kč.
 10. V hotelu, a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastních elektrických spotřebičů. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicích strojků, fénů).
 11. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní kohoutky, zavřít dveře, zhasnout v pokoji a při odhlášení odevzdat na recepci klíče opravňující vstup do hotelového pokoje, či jiných prostor hotelu.
 12. V případě ztráty karty od pokoje je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou karty. Za ztracenou kartu je hostu účtován poplatek ve výši 500 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hotelu.

 

 

 

 1. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno ponechávat děti do 10let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu. Za případné škody způsobené dětmi v hotelu nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 2. Hotel si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo odepřít ubytování nebo ubytování okamžitě ukončit, jakož odepřít obsluhu, případně pobyt v hotelu přímo zakázat osobám, které svým chováním, vzezřením nebo vystupováním neodpovídají běžným zásadám a standardům tříhvězdičkového hotelu mezinárodní úrovně, dále pak osobám, které:
 3. a) se dopustili jednání, kterým nad obvyklou míru obtěžovali jiné hotelové hosty nebo budili jejich pohoršení
 4. b) aplikují či distribuují psychotropní látky
 5. c) jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek
 6. d) provádí podomní prodej či jiné formy hotelem neschváleného podnikání
 7. e) obtěžují jiné osoby posunky, přímými sexuální návrhy či jiným obdobným chováním za účelem nabízení sexuálních služeb
 8. f) využívají společných hotelových prostor k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny
 9. Psy a jiná malá zvířata lze ubytovat dle uvážení hotelu, jsou-li zdravá a po dobu pobytu jejich majitele neruší jiné hotelové hosty. Majitel zvířete odpovídá za úklid po zvířeti a nese finanční zodpovědnost za jakékoliv škody na majetku hotelu způsobené jejich domácím zvířetem. Ceny za ubytování domácích zvířat budou účtovány dle platného ceníku.
 10. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok se vztahuje i na škodu, která je zjištěna po odjezdu hosta.
 11. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.
 12. V době od 22.00 hod do 07.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 13. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, s kterým jsou povinni se seznámit. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí služeb hotelu odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Při zjištění porušení ustanovení ubytovacího řádu je hotel oprávněn přijmout veškerá nutná opatření, potřebná k zamezení porušování ubytovacího řádu, a to dle povahy porušení i v součinnosti s bezpečnostní službou hotelu, případně Policií ČR.
 14. Návštěvník bere na vědomí, že prostor Hotelu Aréna je monitorován prostřednictvím kamerového systému, kterým je pořizován záznam. Záznam pořízený prostřednictvím kamerového systému je pak dále zpracováván, včetně jeho uchování po dobu 14 dnů. Kamerový systém je provozován na základě oprávněného zájmu Provozovatele na zajištění bezpečnosti objektu, ochrany majetku, zamezení vstupu a pohybu neoprávněných osob a ochrany života a zdraví osob nacházejících se v areálu Hotelu Aréna. Podrobné informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem naleznete v dokumentu Informace pro návštěvníky areálu Sport park Liberec, Hotelu Aréna a Home Credit Arény o kamerovém systému, dostupném na webových stránkách www.sportparkliberec.cznebo u personálu Hotelu Aréna.


 Tento ubytovací řád je platný a účinný od 01.01.2023.

Zpět
Hotel ARENA***
Jeronýmova 570/22
460 07 Liberec 7

Pro rezervaci využijte náš
rezervační formulář nebo
volejte na +420 488 048 111

Navštivte také:

Městské informační centrum Liberec
Hotel ARENA Liberec v Liberci hodnocení