Cookies
SFM Liberec s r.o. potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "OK".
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout, případně souhlas následně změnit v nastavení cookies.

Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete informace o zpracování osobních údajů společností SFM Liberec s r.o., IČ: 44568118, se sídlem Jeronýmova 570/22, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložka 2155 (dále jen „Společnost“).

 

 1. Základní pojmy

 

 • Na začátek bychom Vás rádi informovali o některých základních pojmech, se kterými pracuje tato informace a které jsou definovány také v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).

Osobními údaji jsou všechny (jakékoli) informace, které se týkají konkrétního identifikovaného nebo identifikovatelného člověka (fyzické osoby).

Subjektem údajů je konkrétní člověk, o jehož osobní údaje v daném případě jde.

Správcem osobních údajů je osoba, která určuje účel zpracování osobních údajů (tj. důvod, ke kterému jsou využívány) a prostředky, které jsou ke zpracování používány. Zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

Zpracovatel osobních údajů je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce, např. osoba, která byla správcem pověřena určitou činností, pro jejíž výkon je nezbytné zpracovávat osobní údaje (poskytovatel IT služeb apod.).

Příjemcem osobních údajů je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty. Mimo okruh zpracovatelů mohou být osobní údaje poskytovány také jinému správci, který je oprávněný údaje zpracovávat pro své účely (např. zdravotní pojišťovna).

Zpracováním osobních údajů je činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádí s osobními údaji (zpracováním je např. shromáždění, zaznamenání, uchování, uspořádání, strukturování, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení, zkombinování, výmaz apod.).

 

 1. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

 

 • Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely a na následujících právních základech:
 1. pro účely splnění smluvních povinností, kterou s Vámi Společnost uzavře (fakturace apod.),
 2. splnění právních povinností (např. zákonné povinnosti v oblasti účetnictví a daní, pracovněprávní vztahy apod.),
 3. pro účely oprávněných zájmů Společnosti (např. komunikace smluvních stran, prokázání našich nároků, zajištění bezpečnosti a ochrana majetku, marketingové účely apod.);
 4. na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů k předem stanovenému účelu (zasílání akčních nabídek smluvních partnerů, informace o konaných akcích či jiná sdělení třetích osob).

 

 • V případě zpracování osobních údajů na základě smlouvy, je poskytnutí Vašich identifikačních a kontaktních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít.

 

 • Vaše údaje budou zařazeny do marketingové Databáze kontaktů Společnosti, a to na základě oprávněného zájmu Společnosti na administraci zákazníků. Databáze znamená databázi kontaktů, kterou vede Společnost společně se společnostmi ze Skupiny. Skupina znamená právnické osoby, které se Společností tvoří holding, nebo jsou přímo nebo nepřímo majetkově propojeny se Společností, a to tak, že jsou přímo či nepřímo ovládány mateřskou společností Společnosti, nebo ve kterých má Společnost majetkovou účast (dceřiné společnosti).

 

 1. Kontaktní údaje

 

 • V záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů, se na Společnost můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

e-mail: info@homecreditarena.cz

telefonní kontakt: +420 488 048 121

korespondenční adresa: Jeronýmova 570/22, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

 

 1. Kategorie osobních údajů
  • Společnost zpracovává zejména následující údaje:
 • identifikační a fakturační (titul, jméno, příjmení, funkce, adresa sídla, korespondenční adresa, IČ, DIČ atd.);
 • kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo atd.);
 • údaje nezbytné pro plnění právních povinností Společnosti (např. při ubytování cizinců v hotelu Aréna společnost zpracovává údaje o státním občanství, trvalém bydlišti v zahraničí, číslo cestovního dokladu atd. pro účely vedení domovní knihy dle zákona o ubytování cizinců);
 • další údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy (např. bankovní spojení apod.), pro plnění právní povinnosti nebo realizaci oprávněného zájmu (např. audiovizuální záznamy z bezpečnostních kamer), případně údaje k jejichž zpracování udělil subjekt údajů souhlas.

 

 1. Doba zpracování
  • Vaše údaje budou zpracovávány nejdéle:
 • pro účely plnění ze smlouvy po dobu trvání této smlouvy;
 • pro účely plnění právních povinností Společnosti po dobu nezbytnou pro splnění těchto povinností a je-li doba zpracování určena právním předpisem, pak po dobu tam stanovenou;
 • pro účely obhajoby právních nároků Společnost nejméně po dobu jednoho roku od skončení promlčecí doby těchto nároků;
 • pro zpracování na základě oprávněného zájmu nejdéle po dobu, po kterou je zpracování pro tento oprávněný zájem nezbytné;
 • pro účely zpracování na základě Vašeho souhlasu po dobu, na kterou byl udělen.

 

 1. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
  • Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány/zpřístupněny jiným příjemcům. Mezi příjemce mohou patři smluvní partneři Společnosti, kteří Společnosti poskytují služby, při kterých jsou zpracovávány osobní údaje (např. poskytovatelé IT služeb, účetních, daňových či právních služeb apod.), dále pak mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (finanční úřad, soudy, orgány činné v trestní řízení apod.). Obchodními partnery Společnosti se má na mysli také fyzické nebo právnické osoby, které v areálu Sport park Liberec a Home Credit Aréna nabízejí produkty nebo služby a/nebo zde mají provozovnu.

 

 • Společnost nemá zájem na předávání osobních údajů do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

 

 1. Zdroj údajů
  • Osobní údaje Společnost získává zpravidla přímo od subjektů údajů nebo od obchodních partnerů či z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík).

 

 1. Práva subjektů údajů
  • Společnost zpracovává osobní údaje transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

 

 • Dle GDPR může subjekt údajů
 1. požadovat přístup k osobním údajům,
 2. požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů,
 3. požadovat doplnění neúplných osobních údajů,
 4. požadovat výmaz nebo omezení zpracování,
 5. vznést námitku proti zpracování,
 6. požadovat ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo jejich likvidaci,
 7. podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoli souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Pokud si nepřejete, aby Vám byla dále zasílána obchodní sdělení, kontaktujte Společnost a zasílání bude ukončeno.

Pokud si nejste jistí, zda či jakým způsobem jsou Vaše údaje Společností zpracovávány, přejete si aktualizovat či opravit své údaje, chcete požádat o jejich výmaz či omezení zpracování, případně uplatnit námitku proti zpracování, můžete se obrátit na Společnost prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 3. výše.

 

V případě, že se domníváte, že Vaše údaje jsou Společností zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy však doporučujeme nejdříve kontaktovat Společnost.

 

 1. Ochrana osobních údajů
  • 9.1. Společnosti záleží na ochraně práv subjektů údajů a řádném zabezpečení osobních údajů, proto při zpracování osobních údajů dbá na to, aby prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zajistil co nejvyšší možnou úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům příslušného zpracování.

      10. GDPR kamerový systém

Návštěvník bere na vědomí, že prostor Hotelu Aréna je monitorován prostřednictvím kamerového systému, kterým je pořizován záznam. Záznam pořízený prostřednictvím kamerového systému je pak dále zpracováván, včetně jeho uchování po dobu 14 dnů. Kamerový systém je provozován na základě oprávněného zájmu Provozovatele na zajištění bezpečnosti objektu, ochrany majetku, zamezení vstupu a pohybu neoprávněných osob a ochrany života a zdraví osob nacházejících se v areálu Hotelu Aréna. Podrobné informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem naleznete v dokumentu Informace pro návštěvníky areálu Sport park Liberec, Hotelu Aréna a Home Credit Arény o kamerovém systému, dostupném na webových stránkách www.sportparkliberec.cznebo u personálu Hotelu Aréna.


Zpět
Hotel ARENA***
Jeronýmova 570/22
460 07 Liberec 7

Pro rezervaci využijte náš
rezervační formulář nebo
volejte na +420 488 048 111

Navštivte také:

Městské informační centrum Liberec
Hotel ARENA Liberec v Liberci hodnocení